Betrokken bij initiatieven in Oost- en Weststellingwerf, Steenwijkerland en Westerveld

Donatiereglement van Stichting Bercoop Fonds

versie: januari 2011

 

1.

 

Doelstelling van het fonds


Het verstrekken van een (eenmalige) donatie aan een organisatie of instelling, passend binnen de belangenbehartiging ten algemene nutte voor het verzorgingsgebied omvattende de gemeenten Oost- en Weststellingwerf, Westerveld en Steenwijkerland waardoor een organisatie of instelling in staat wordt gesteld:
-  om een activiteit of project te realiseren; of
-  vaste of vlottende activa te verwerven.

 

2.

Soorten donatie


a.

Initiële donatieDe te ontvangen initiële donatie betreft maximaal dertig procent (30%) van de kosten waarvoor donatie kan worden aangevraagd.


b.

OntwikkeldonatieDe te ontvangen donatie voor ontwikkeling betreft maximaal vijftig procent (50%) van de kosten waarvoor donatie kan worden aangevraagd.


c.

Evenementen en projecten donatieDe te ontvangen donatie voor evenementen en/of projecten betreft maximaal vijfentwintig procent (25%) van de kosten waarvoor donatie kan worden aangevraagd.


d.

ActivadonatieDe te ontvangen donatie voor de verkrijging van activa betreft maximaal vijfentwintig procent (25%) van de verkrijgingsprijs van de activa.


e.

ExploitatiedonatieEr wordt geen donatie verstrekt die betrekking heeft op de vaste lasten die gekoppeld zijn aan de basisactiviteiten van een organisatie of instelling.

 

3.

De maximale donatie uitgifte per jaar door het fonds bedraagt:


De som van de dividenduitkeringen vermeerderd met de ontvangen renten vanaf één januari tweeduizend vier, verminderd met de uitgekeerde donaties vanaf één januari tweeduizend vier en de bestede kosten vanaf één januari tweeduizend vier.

 

4.

Renteloze lening


Een organisatie of instelling kan voor een doel, zoals in de doelomschrijving is beschreven, een renteloze lening aanvragen. Deze renteloze lening bedraagt maximaal dertig procent (30%) van de investering, terwijl er nooit meer dan vijftig duizend euro (€ 50.000,00) als renteloze lening zal worden verstrekt.

 

5.

Garantiestellingen


Het fonds kan garant staan tot twintig procent (20%), met een maximum van vijftig duizend euro (€ 50.000,00), van een investering die aan de doelomschrijving van het fonds voldoet en waarvoor een garantiestelling wordt gevraagd.

 

6.

Wie kunnen donatie aanvragen


Alle niet natuurlijke rechtspersonen, zonder winstoogmerk, welke aantoonbaar ten algemene nutte actief zijn binnen het gebied dat in de doelstelling van het fonds is aangegeven.

 

7.

Doelen waarvoor donatie kan worden aangevraagd


a.

Het tijdelijk inzetten van extra personeel, dat voor een duur van maximaal twaalf maanden kan worden aangenomen;


b.

het opzetten van nieuwe activiteiten gericht op de bevolking die woonachtig is in het gebied dat in de doelomschrijving van het fonds is omschreven;


c.

het bevorderen van deskundigheid binnen bestaande organisaties of instellingen;


d.

het aankopen van vaste activa;


e.

het aankopen van vlottende activa, waarvoor een afschrijvingstermijn ten minste twaalf (12) maanden geldt;


f.

het organiseren van eenmalige evenementen;


g.

het herstellen van schade veroorzaakt door calamiteiten;


h.

diverse andere doeleinden.

 

8.

Verantwoording verkregen donatie


De organisatie of instelling die een donatie van het fonds wil verkrijgen, dient als volgt te handelen:


a.

Gaat het om een bedrag tot duizend euro (€ 1.000,00), dan dient de organisatie een factuur of facturen te overleggen met betrekking tot het project waarvoor men een donatie aanvraagt.


b.

Gaat het om bedragen van duizend euro (€ 1.000,00) tot en met vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00), dan dient de organisatie een factuur of facturen te overleggen, voorzien van een volledig financieel overzicht van de ontvangen en bestede bedragen met betrekking tot het project indien dit is opgenomen in de donatietoewijzing.


c.

Gaat het om bedragen boven de vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00) dan dient de organisatie facturen te overleggen, ondersteund met een volledig financieel overzicht van de ontvangen en bestede bedragen met betrekking tot het project, voorzien van een onafhankelijke verklaring van een geregistreerde administrateur of een accountantsverklaring. Voorts kunnen door het bestuur nadere aanvullende voorwaarden worden gesteld.

 

Bij aanvragen vanaf € 5.000,- kan toetsing door een administratiekantoor plaatsvinden.

 

9.

Aanvragen die niet in behandeling worden genomen


Het bestuur mag aanvragen die in strijd zijn met de openbare orde en zeden en welke maatschappelijke discussies oproepen, afwijzen zonder dat de aanvrager daartegen in beroep kan gaan. Er worden geen donaties verstrekt ten aanzien van activiteiten die politiek of religieus gebonden zijn. Tevens worden geen donaties verstrekt aan activiteiten/aankopen die reeds hebben plaatsgevonden.

 

10.

Maximale bedrag dat aan een organisatie of instelling wordt verstrekt.


Een organisatie of instelling kan gedurende drie (3) aaneengesloten kalenderjaren in totaal maximaal vijftig duizend euro (€ 50.000,00) aan donatie verwerven uit het fonds.

 

11.

Tijdstip aanvragen donatie


Aanvragen voor donatie kunnen het gehele kalenderjaar plaatsvinden.

 

12.

Tijdstip toewijzen donatie


Elk kalenderkwartaal wordt voor de twintigste (20e) van de derde kalendermaand op de aanvraag schriftelijk beslist.

 

13.

Niet benoemde donaties


Waar dit reglement niet in voorziet beslist het bestuur met meerderheid van stemmen.

 

14.

Bestuursbeslissingen


Over de bestuursbeslissingen kan niet worden gecorrespondeerd met het bestuur.Download: Donatiereglement Stichting Bercoop Fonds januari 2011