Betrokken bij initiatieven in Oost- en Weststellingwerf, Steenwijkerland en Westerveld

Leden

 

De leden vormen het hoogste orgaan binnen vereniging De Kring van Bercoop, onze vereniging telt een kleine 250 leden. De dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging wordt behartigd door een door de leden gekozen bestuur van minimaal vijf personen. Elk jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats en een activiteit voor leden en niet-leden. Jaarlijks wordt een spreker uitgenodigd die een bepaald thema zal belichten. Prof. dr. Wubbo Ockels heeft formeel het spits afgebeten met het onderwerp "Duurzame energie". Het was een zeer geslaagde bijeenkomst die iedereen tot nadenken bracht en een economisch, sociaal en maatschappelijk probleem aan de orde stelde.

Aan het lidmaatschap is een eenmalige instapcontributie verbonden van € 50,-.

Tot lid van onze vereniging kunnen natuurlijke personen worden aangenomen die:

  • het doel en de statuten van de vereniging onderschrijven;
  • in alle opzichten te goeder naam en faam bekend staan.

 

Daarnaast wordt in het Huishoudelijk Reglement van de vereniging aan de toetreding van nieuwe leden de volgende voorwaarden verbonden:

  • minimale leeftijd van 18 jaar; en
  • aantoonbaar sociaal en/of economisch en/of maatschappelijk actief in het verzorgingsgebied van de vereniging (gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Steenwijkerland en Westerveld); en
  • bij voorkeur woonachtig in het verzorgingsgebied van de vereniging.Lid worden?

Wilt u lid worden van onze vereniging, dan kunt u het lidmaatschap schriftelijk aanvragen. Het bestuur zal binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek beslissen over de toelating tot lid, waarna u een brief zult ontvangen dat u als lid bent toegelaten of geweigerd. Bent u toegelaten, dan staat in de brief ook vermeld met welk nummer u in de boeken van de vereniging bent ingeschreven. U kunt uw lidmaatschap altijd weer schriftelijk beëindigen met een opzegtermijn van ten minste drie maanden.

U kunt de statuten van vereniging De Kring van Bercoop schriftelijk of per e‑mail opvragen.