Betrokken bij initiatieven in Oost- en Weststellingwerf, Steenwijkerland en Westerveld

Donatiereglement van Stichting Bercoop Fonds

versie 2019

 

1.

 

Doelstelling van het fonds

 

Het verstrekken van een (eenmalige) donatie aan een stichting of vereniging die zich inzet voor het algemene nut in het verzorgingsgebied omvattende de gemeenten Oost- en Weststellingwerf, Westerveld en Steenwijkerland, waardoor deze stichting of vereniging in staat wordt gesteld:
-  om een activiteit of project te realiseren; of
-  vaste of vlottende activa te verwerven.

 

2.

Soorten donatie

 

a.

Startdonatie

   

De te ontvangen startdonatie is maximaal vijftig procent (50%) van de kosten waarvoor donatie kan worden aangevraagd.

 

b.

Doorontwikkelingsdonatie

   

De te ontvangen donatie voor doorontwikkeling is maximaal dertig procent (30%) van de kosten waarvoor donatie kan worden aangevraagd.

 

c.

Evenementen- en projectendonatie

   

De te ontvangen donatie voor evenementen en/of projecten is maximaal vijfentwintig procent (25%) van de kosten waarvoor donatie kan worden aangevraagd. Het fonds ondersteunt een evenement of project maar eenmaal.

 

d.

Activadonatie

   

De te ontvangen donatie voor de verkrijging van activa is maximaal vijfentwintig procent (25%) van de verkrijgingsprijs van de activa.

 

 

 

 

Er wordt geen donatie verstrekt voor kosten die betrekking hebben op de vaste lasten die gekoppeld zijn aan de basisactiviteiten van een stichting of vereniging.

 

3.

De maximale donatie-uitgifte per jaar door het fonds bedraagt:

 

De som van de afdrachten van de vereniging De Kring van Bercoop sinds één januari tweeduizend vier, verminderd met de uitgekeerde donaties en de bestede kosten vanaf één januari tweeduizend vier.

 

4.

Renteloze lening

 

Een stichting of vereniging kan voor een doel, zoals in de doelomschrijving is beschreven, een renteloze lening aanvragen. Deze renteloze lening bedraagt maximaal dertig procent (30%) van de investering, terwijl er nooit meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00) als renteloze lening zal worden verstrekt.

 

5.

Garantiestellingen

 

Het fonds kan garant staan tot twintig procent (20%), met een maximum van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), van een investering die aan de doelomschrijving van het fonds voldoet en waarvoor een garantiestelling wordt gevraagd.

 

6.

Wie kunnen donatie aanvragen

 

Alle niet-natuurlijke rechtspersonen, zonder winstoogmerk, die aantoonbaar ten algemene nutte actief zijn binnen het verzorgingsgebied dat in de doelstelling van het fonds is aangegeven.

 

7.

Doelen waarvoor donatie kan worden aangevraagd

 

a.

Het tijdelijk inzetten van extra personeel, dat voor een duur van maximaal twaalf maanden kan worden aangenomen;

 

b.

het opzetten van nieuwe activiteiten gericht op (delen van) de bevolking van het verzorgingsgebied van het fonds;

 

c.

het bevorderen van deskundigheid binnen bestaande stichtingen of verenigingen;

 

d.

het aankopen van, investeren in en/of verduurzamen van vaste activa, dan wel het verhogen van de veiligheid om te voldoen aan veiligheidseisen;

 

e.

het aankopen van vlottende activa, waarvoor een afschrijvingstermijn van ten minste twaalf (12) maanden geldt;

 

f.

het organiseren van evenementen of projecten;

 

g.

het herstellen van schade veroorzaakt door calamiteiten die niet of slechts gedeeltelijk door enige verzekering wordt vergoed;

 

h.

diverse andere doeleinden.

 

8.

Verantwoording verkregen donatie

 

Nadat een donatie door het fonds schriftelijk is toegezegd, moet de stichting of vereniging als volgt handelen om deze donatie te verkrijgen:

 

a.

Gaat het om een bedrag tot duizend euro (€ 1.000,00), dan dient een factuur of facturen te worden overlegd met betrekking tot het project waarvoor de donatie is aangevraagd.

 

b.

Gaat het om bedragen van duizend euro (€ 1.000,00) tot en met vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), dan dient een factuur of facturen te worden overlegd en, als dit is opgenomen in de donatietoewijzing, voorzien van een volledig financieel overzicht van de ontvangen en bestede bedragen met betrekking tot het project.

 

c.

Gaat het om bedragen boven de vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00), dan dienen facturen te worden overlegd, ondersteund met een volledig financieel overzicht van de ontvangen en bestede bedragen met betrekking tot het project waarvoor de donatie is aangevraagd. Er kunnen door het bestuur nadere aanvullende voorwaarden worden gesteld.

 

9.

Aanvragen die niet in behandeling worden genomen

 

Het bestuur mag aanvragen die in strijd zijn met de openbare orde en zeden en die maatschappelijke discussies oproepen, afwijzen zonder dat de aanvrager daartegen in beroep kan gaan. Er worden geen donaties verstrekt ten aanzien van activiteiten die politiek of religieus gebonden zijn. Ook worden geen donaties verstrekt aan activiteiten/aankopen die hebben plaatsgevonden voordat de aanvraag is ingediend.

 

10.

Maximale bedrag dat aan een stichting of vereniging wordt verstrekt.

 

Een stichting of vereniging kan gedurende drie (3) aaneengesloten kalenderjaren in totaal maximaal vijftigduizend euro (€ 50.000,00) aan donaties verwerven uit het fonds.

 

11.

Tijdstip aanvragen donatie

 

Aanvragen voor donatie kunnen het gehele kalenderjaar plaatsvinden.

 

12.

Tijdstip toewijzen donatie

 

Na ontvangst van de aanvraag wordt binnen drie kalendermaanden voor de twintigste (20e) van de derde maand schriftelijk beslist op de aanvraag.

 

13.

Niet benoemde donaties

 

Waar dit reglement niet in voorziet beslist het bestuur met meerderheid van stemmen.

 

14.

Bestuursbeslissingen

 

Over de bestuursbeslissingen kan niet worden gecorrespondeerd met het bestuur.Download: Donatiereglement_Stichting_Bercoop_Fonds_2019.pdf